Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên yuri

Thành viên được: 7 năm (since 6 Tháng 2, 2011)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Location:
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của yuri

Điểm: 1,450 điểm (hạng #31)
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 20 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 10
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 câu hỏi, 9 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 10 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 7 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for yuri

Please log in or register to post on this wall.
...