Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên thanhnguyen

Thành viên được: 5 năm (since 15 Tháng 1, 2013)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Location:
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của thanhnguyen

Điểm: 330 điểm (hạng #95)
Các câu hỏi: 3 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 4 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 4 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for thanhnguyen

Please log in or register to post on this wall.
...