Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên raketty

Thành viên được: 7 năm (since 23 Tháng 3, 2011)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Location:
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của raketty

Điểm: 11,100 điểm (hạng #4)
Các câu hỏi: 66 (trong đó có 6 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 121 (có 8 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 191
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 26 câu hỏi, 85 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 102 bỏ phiếu, 9 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 69 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Wall for raketty

Please log in or register to post on this wall.
...