Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên nhjp91

Thành viên được: 7 năm (since 2 Tháng 5, 2011)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Location:
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của nhjp91

Điểm: 1,110 điểm (hạng #37)
Các câu hỏi: 6
Các câu trả lời: 18
Các bình luận: 12
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 13 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for nhjp91

Please log in or register to post on this wall.
...