Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên mainichi0410

Thành viên được: 7 năm (since 9 Tháng 5, 2011)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Location:
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của mainichi0410

Điểm: 290 điểm (hạng #104)
Các câu hỏi: 3 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for mainichi0410

Please log in or register to post on this wall.
...