Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên lyklyk

Thành viên được: 7 năm (since 5 Tháng 4, 2011)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Location:
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của lyklyk

Điểm: 440 điểm (hạng #75)
Các câu hỏi: 9
Các câu trả lời: 3
Các bình luận: 18
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 2 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for lyklyk

Please log in or register to post on this wall.
...