Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên h.takeshi

Thành viên được: 6 năm (since 29 Tháng 5, 2012)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: h.takeshi
Location:
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của h.takeshi

Điểm: 920 điểm (hạng #40)
Các câu hỏi: 4
Các câu trả lời: 14
Các bình luận: 34
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 4 câu hỏi, 1 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 4 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 10 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for h.takeshi

Please log in or register to post on this wall.
...