Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên bluesapphjre

Thành viên được: 6 năm (since 16 Tháng 11, 2011)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Location:
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của bluesapphjre

Điểm: 1,740 điểm (hạng #26)
Các câu hỏi: 11 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 22 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 3
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 12 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 12 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 3 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for bluesapphjre

Please log in or register to post on this wall.
...