Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên bigtoe

Thành viên được: 3 năm (since 9 Tháng 10, 2014)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Location:
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của bigtoe

Điểm: 5,650 điểm (hạng #10)
Các câu hỏi: 9
Các câu trả lời: 123
Các bình luận: 23
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 8 câu hỏi, 10 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 17 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 15 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Wall for bigtoe

Please log in or register to post on this wall.
...