Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên Seto San

Thành viên được: 7 năm (since 15 Tháng 2, 2011)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Location:
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của Seto San

Điểm: 890 điểm (hạng #43)
Các câu hỏi: 24 (trong đó có 8 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 0
Các bình luận: 15
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 7 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 7 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Wall for Seto San

Please log in or register to post on this wall.
...