Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên Ikemen89

Thành viên được: 5 năm (since 4 Tháng 3, 2013)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Location:
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của Ikemen89

Điểm: 5,920 điểm (hạng #9)
Các câu hỏi: 5
Các câu trả lời: 104 (có 3 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 45
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 10 câu hỏi, 14 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 19 bỏ phiếu, 5 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 23 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Ikemen89

Please log in or register to post on this wall.
...