Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên Doantrang

Thành viên được: 1 năm (since 6 Tháng 6, 2017)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Nguyễn Đoan trang
Location:
Website: http://www.hikariacademy.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/HikariAcademy/
Về: Trung tâm tiếng Nhật và du học Nhật Bản

Hoạt động của Doantrang

Điểm: 180 điểm (hạng #156)
Các câu hỏi: 2
Các câu trả lời: 1
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Doantrang

Please log in or register to post on this wall.
...