Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên 07klong

Thành viên được: 3 năm (since 8 Tháng 11, 2014)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Location:
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của 07klong

Điểm: 3,120 điểm (hạng #16)
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 71
Các bình luận: 35
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 2 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 8 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for 07klong

Please log in or register to post on this wall.
...